Ciężkie obrażenia ciała

 

Wypadek komunikacyjny jest bardzo stresującym wydarzeniem, które może mieć wpływ na całe życie poszkodowanego oraz jego rodziny. Następstwem szkody mogą być problemy zdrowotne, ciężkie przeżycia psychiczne lub nawet śmierć bliskiej osoby. Kodeks Cywilny przewiduje różnorodne świadczenia pieniężne mające na celu zminimalizowanie strat związanych ze zdarzeniem. Odszkodowania, zadośćuczynienie lub renta są przyznawane z OC sprawcy wypadku na wniosek poszkodowanego lub osób uprawnionych. Prawidłowe sformułowanie roszczenia oraz poparcie go przepisami prawnymi zwiększa szansę na uzyskanie odpowiednio wysokiej kwoty wypłaty. Towarzystwa ubezpieczeniowe dość często zaniżają kwoty wypłat lub odrzucają roszczenia osób poszkodowanych. Niezbędna okaże się wówczas pomoc doświadczonej kancelarii odszkodowawczej oferującej kompleksową obsługę dotyczącą świadczeń. Naszych klientów możemy reprezentować na każdym etapie od negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym do rozprawy w sądzie. Profesjonalna pomoc to nie tylko wysoka kwota wypłaty, ale także oszczędność czasu i uniknięcie stresu związanego z formalnościami.


Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie nie jest pojęciem tożsamym z odszkodowaniem, chociaż bywa używane naprzemiennie w mowie potocznej. Wypłaca się je jako finansową rekompensatę poniesionych krzywd, więc strat o charakterze niematerialnym.

Czym jest zadośćuczynienie za ciężkie obrażenia ciała?

Proces ustalenia należnego zadośćuczynienia ma mniej precyzyjny charakter niż odszkodowanie za straty materialne. Zdecydowanie trudniej przekonać towarzystwo ubezpieczeniowe do słuszności roszczenia. Wśród okoliczności przemawiających za wypłatą świadczenia znajdziemy: strach, depresję, cierpienie psychiczne, żal oraz ból.

Jak uzyskać zadośćuczynienie?

Pierwszy etap to zgłoszenie roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel w trakcie postępowania likwidującego szkodę ustali, czy prośba poszkodowanego jest zasadna czy nie. W dokumencie roszczenia powinniśmy zawrzeć wszystkie niezbędne informacje na temat psychicznego stanu poszkodowanego. Potwierdzeniem silnych przeżyć mogą być wizyty u psychologa lub psychiatry, zmiana dotychczasowego stylu życia lub załamanie. Niezbędne okaże się również poparcie roszczenia podstawą prawną.

Jak ustalana jest wysokość zadośćuczynienia?

Nie ma wzoru ani reguły, która jasno określi zasadność oraz wysokość wypłaty w takim przypadku. Wysokość zadośćuczynienia jest uzależniona od wszystkich okoliczności sprawy mających wpływ na rozmiar krzywdy odczuwanej przez poszkodowanego. Podczas analizy sprawy sąd weźmie pod uwagę sytuacje mające związek z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu. Zaliczymy do nich: rozmiar kalectwa, nasilenie cierpień psychicznych i fizycznych, długość procesu leczenia, charakter operacji lub zabiegów, trwałość zmian dotyczących uszczerbku na zdrowiu, wyłączenie z życia będące skutkiem obrażeń powypadkowych. Pomoc doświadczonego prawnika będzie w tym przypadku bezcenna. Poszkodowany zaoszczędzi czas oraz stres związany z dochodzeniem roszczenia.


Odszkodowanie

Właściwe kroki należy podjąć od razu po wystąpieniu szkody, czyli na miejscu zdarzenia. Warto zadbać o prawidłowe udokumentowanie okoliczności zdarzenia, które będą pomocne podczas analizy sprawy. W niektórych przypadkach niezbędne okaże się wezwanie policji. Niezbędne w każdym wypadku jest jednak oświadczenie sprawcy zdarzenia, dokumentacja zdjęciowa wypadku oraz ewentualni świadkowie. Powinniśmy posiadać również dokumentację potwierdzającą rozmiar szkody, czyli zaświadczenia lekarskie, dokumentację medyczną, rachunki za leczenie i dojazd do specjalistów. Odszkodowanie to jednorazowa kwota wypłacana osobie poszkodowanej jako pokrycie kosztów związanych ze skutkami zdrowotnymi wypadku.

Pomoc kancelarii odszkodowawczej

Większość poszkodowanych kończy walkę z towarzystwem ubezpieczeniowym po uzyskaniu decyzji odmownej lub po pierwszej propozycji kwoty odszkodowania. To bardzo duży błąd, ponieważ ubezpieczalnie dość często zaniżają kwoty do wypłaty. Niezwykle ważne jest napisanie skutecznego pisma dokumentującego wszystkie koszty i poparcie ich podstawą prawną. Kancelaria odszkodowawcza ma duże doświadczenie w tego typu sprawach, więc może reprezentować poszkodowanego na każdym etapie. W wielu sytuacjach wystarczą negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym, które zaakceptuje roszczenie stworzone przez prawnika. Pracownik kancelarii może reprezentować poszkodowanego przed sądem. Kompleksowa pomoc to przede wszystkim oszczędność czasu oraz mniejszy stres. Uzyskanie wysokiego odszkodowania pozwoli pokryć koszty związane z leczeniem i powrotem do zdrowia.

Uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy to wieloetapowe postępowanie, które może trwać przez dość długi czas. Profesjonalne wsparcie będzie więc dla poszkodowanego bardzo cenne.


Renta

Ubezpieczenie OC sprawcy może pokryć wiele różnorodnych świadczeń dla ofiary wypadku oraz jej rodziny. Poszkodowany nie zawsze jest w stanie wrócić do życia zawodowego, ponieważ obrażenia mogą uniemożliwiać aktywność zawodową. Możliwe jest przyznanie renty, której wysokość zostanie ustalona na podstawie sytuacji życiowej poszkodowanego.

Kiedy przysługuje renta za ciężkie uszkodzenie ciała?

Świadczenie, jakim jest renta, nie przysługuje każdemu poszkodowanemu po wypadku. Kodeks cywilny określa 3 sytuacje, w których przyznaje się rentę:

  1. poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej. Renta w tym przypadku ma pokryć część lub całość dochodów, które mógłby osiągnąć w trakcie aktywności zawodowej.
  2. zwiększyły się potrzeby finansowe poszkodowanego przez konieczność opłacenia rehabilitacji, diety lub leczenia. Kwota powinna pokryć również dodatkowe koszty w postaci zakupu leków czy dojazdów do lekarza.
  3. pogorszyła się przyszłość poszkodowanego, np. nie będzie mógł podjąć pracy w zawodzie, do którego się przygotował.

Wysokość renty

Najczęściej jest to różnica pomiędzy dochodami uzyskiwanymi przed wypadkiem a kwotą zarobku po wypadku. Do zarobków poszkodowanego wlicza się stażowe, dodatkowe prace, nadgodziny oraz premie. Celem renty jest powrót do sytuacji finansowej sprzed zdarzenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe dość często zaniżają zaproponowaną kwotę, ponieważ nie biorą pod uwagę wszystkich dochodów poszkodowanego. Niezwykle ważne jest więc przedstawienie kompletnej dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej. Przydatne będą koszty leczenia, zakupu leków, koszty specjalistycznej diety czy dojazdu do lekarzy.

Jak uzyskać rentę?

Proces dochodzenia roszczenia rozpoczyna się na wniosek osoby poszkodowanej. Czas na zgłoszenie roszczenia dotyczącego renty wynosi 20 lat jeśli zostało popełnione przestępstwo. Kompleksowa pomoc kancelarii odszkodowawczej będzie niezbędna na każdym etapie dochodzenia renty. Prawnik stworzy pismo zawierające wszystkie niezbędne argumenty, dokumenty i podstawę prawną. W razie potrzeby może również reprezentować poszkodowanego podczas sprawy w sądzie.

Napisz do nas