Szkody majątkowe

Szkody na pojazdach: OC i AC

Każdy pojazd mechaniczny powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie pozwoli na wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na zapoznanie się z dokumentacją sprawy i wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenie OC

Pod pojęciem pojazdu mechanicznego rozumie się pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, motorower i przyczepę. Aktywne ubezpieczenie umożliwia uzyskanie odszkodowania przez poszkodowanego. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy weźmie odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe na skutek ruchu tego pojazdu mechanicznego. Są to przede wszystkim: uszkodzenia ciała, śmierć, rozstrój zdrowia oraz zniszczenie i utrata mienia. Odpowiedzialność obejmuje również szkody powstałe na skutek wsiadania do pojazdu, wychodzenia z niego lub związane z załadunkiem i rozładunkiem.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Świadczenie należy się każdej osobie poszkodowanej, która nie przyczyniła się do powstania szkody. Roszczenie o uzyskanie odszkodowania do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy może zatem złożyć każdy uczestnik wypadku. Firmy ubezpieczeniowe stosują jednak różnorodne praktyki, których celem jest zaniżenie wypłacanego odszkodowania. Poszkodowani dość często nie posiadają wystarczającej wiedzy prawnej i zdolności negocjacji, przez co przyjmują zaproponowaną kwotę. Dzięki pomocy kancelarii odszkodowawczej poszkodowany uzyska odpowiednią wysokość odszkodowania pozwalającą na pokrycie kosztów szkody.

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie z OC sprawcy?

Wypłatę odszkodowania poprzedza określenie rozmiaru szkody, czyli oględziny rzeczoznawcy i przygotowanie kosztorysu naprawy pojazdu. Jeśli poszkodowany nie zgadza się z przedstawionym kosztorysem, może złożyć stosowne odwołanie i przedstawić pozycje z kosztorysu, z którymi się nie zgadza. Szkoda na pojeździe powinna pokrywać również koszty holowania czy opłatę za wynajem auta zastępczego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami naprawienie szkody oznacza przywrócenie do stanu poprzedniego lub wypłatę odpowiednio wysokiej sumy pieniędzy. Uzyskanie wysokiego odszkodowania oznacza więc konieczność wykazania wszystkich utraconych korzyści. Kancelaria odszkodowawcza umieści w dokumencie odszkodowania wszystkie niezbędne informacje mające wpływ na zmianę decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Pożary

Pożar jest zdarzeniem losowym, które bardzo ciężko przewidzieć. Problem może jednak dotyczyć każdego z nas, dlatego dobrze jest ubezpieczyć nieruchomość od skutków pożaru. W takim przypadku obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego będzie wypłata należnego odszkodowania na pokrycie kosztów prac remontowych i zakup nowego wyposażenia. Dość często okazuje się jednak, że zaproponowana kwota odszkodowania nie jest wystarczająca do pokrycia wszystkich kosztów.

Przyczyny niskiego odszkodowania za pożar

Niezadowalające decyzje towarzystw ubezpieczeniowych zdarzają się bardzo często. Do głównych przyczyn zaliczymy:

1. nieprawidłową opinię na temat przyczyny powstania pożaru,

2. błędne zrozumienie przepisów przeciwpożarowych,

3. nieodpowiednią wykładnię ogólnych warunków ubezpieczenia,

4. zaniżenie kosztów remontu, użytych materiałów oraz sprzętów w domu lub mieszkaniu.

W niektórych przypadkach mamy do czynienia z odmową wypłaty odszkodowania spowodowaną przez różnorodne metody towarzystw ubezpieczeniowych.

Jak uzyskać odszkodowanie za pożar?

Zaniżony kosztorys lub odmowa odszkodowania nie musi oznaczać końca sprawy. Poszkodowany może złożyć odpowiednie odwołanie, w którym jasno podkreśla, że nie zgadza się z przedstawioną decyzją. Dość często nieznajomość przepisów prawa lub brak umiejętności negocjacji jest przyczyną pogodzenia się ze zbyt niskim odszkodowaniem. Towarzystwo ubezpieczeniowe popiera swoje wyliczenia i argumenty podstawami prawnymi, które mogą skutecznie odstraszyć klienta przed dochodzeniem swoich praw. Prawnik z kancelarii odszkodowawczej zna przepisy pozwalające skutecznie podważyć decyzję. W odwołaniu należy wskazać, z którymi pozycjami w kosztorysie się nie zgadzamy i poprzeć to podstawą prawną. Dokument odwołania powinien ukazywać straty poszkodowanego oraz realny obraz powstałej szkody. W przypadku nieprawidłowego kosztorysu trzeba wskazać prawidłowe ceny napraw oraz sprzętów.

Szkody budowlane (zapalenia, opady atmosferyczne)

Kancelaria dość często analizuje sprawy dotyczące różnego rodzaju szkód budowlanych, do których zaliczymy np. zalanie mieszkania. Ten rodzaj szkody majątkowej wynika z roztargnienia mieszkańców lub usterek instalacji. Warto wspomnieć, że nie każdy właściciel mieszkania ma aktualne ubezpieczenie, dlatego walka o odszkodowanie może być nieco utrudniona.

Podstawa prawna do uzyskania odszkodowania

Każdy rodzaj świadczenia powinien mieć swoje odzwierciedlenie w obowiązującym prawie. Kodeks Cywilny jasno określa, że za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie lub wylanie czegoś z mieszkania odpowiada ta osoba, która je zamieszkuje. Przepisy jasno precyzują również konieczność naprawienia zaistniałej szkody. Jeśli sąsiad, który nas zalał, ma ubezpieczone mieszkanie, wystarczy złożyć roszczenie do jego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku braku ubezpieczenia sprawę należy skierować do sądu. W obu przypadkach konieczne będzie ukazanie rozmiaru szkody oraz przedstawienie poniesionych kosztów.

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Zalane mieszkanie wymaga zazwyczaj wykonania określonych prac remontowych. W wielu przypadkach z pracami poradzimy sobie sami lub z pomocą sąsiada. Niektóre sytuacje wymagają jednak pomocy doświadczonej ekipy remontowej. Wzrasta wówczas koszt poniesiony przez właściciela mieszkania, czyli poszkodowanego. Podstawą do uzyskania odszkodowania jest poprawnie sporządzone roszczenie poparte przepisami prawnymi. Do wniosku powinniśmy załączyć zdjęcia mieszkania po wystąpieniu szkody ukazujące jej rozmiar. Niezbędny okaże się kosztorys zawierający wykres wykonanych prac remontowych oraz rachunki za zakup materiałów do remontu i nowych sprzętów. Dość często sprawca nie poczuwa się do winy w wystarczającym stopniu i nie chce pokryć kosztów remontu. Przydatne będzie skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika znającego podobne sprawy. Kancelaria odszkodowawcza sporządzi w imieniu poszkodowanego stosowny dokument roszczenia oraz w razie potrzeby może reprezentować go przed sądem.

Napisz do nas