Śmierć osoby bliskiej

 

Zadośćuczynienie z tytułu śmierci bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby jest bardzo stresującym wydarzeniem, dlatego wiele osób nie myśli wtedy o pieniądzach. Okazuje się jednak, że zadośćuczynienie jest jednym z rodzajów świadczeń, które należą nam się w tej sytuacji.

Potocznie pojęcia zadośćuczynienie i odszkodowanie są używane jako tożsame, ale w świetle prawa są całkiem odmiennymi pojęciami. Zadośćuczynienie to wypłata, której celem jest złagodzenie cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym. Prawo określa te cierpienia jako „krzywdę” pojawiającą się bezpośrednio po wystąpieniu śmierci bliskiej osoby oraz tych mogących pojawić się w przyszłości. Świadczenie można otrzymać za wstrząs psychiczny, żałobę i zaburzenie funkcjonowania rodziny, pogorszenie sytuacji życiowej i zdrowia psychicznego, poczucie samotności, bólu, tęsknoty.

Kto może dostać zadośćuczynienie?

Sąd może przyznać określoną kwotę najbliższym członkom rodziny. Warto jednak wspomnieć, że Kodeks Cywilny nie precyzuje, kogo należy uznać za członka najbliższej rodziny zmarłego. Przyjmuje się zazwyczaj, że do tej grupy należą rodzice, rodzeństwo, dzieci oraz małżonkowie. Po zadośćuczynienie mogą się jednak zgłosić osoby niebędące oficjalnie członkami rodziny, ale pozostające w bardzo bliskich relacjach ze zmarłym. Zaliczymy do nich: dziadków, macochę, przyrodnie rodzeństwo, konkubentów czy dzieci wychowywane przez zmarłego. Sąd dokona więc dokładnej analizy emocjonalnej i na podstawie wniosków zadecyduje o wypłacie lub odrzuceniu wniosku.

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie?

Poszkodowany po śmierci bliskiej osoby odczuwa często poczucie bezradności i silnego wstrząsu. Przykre stany emocjonalne mogą w znacznym stopniu utrudnić walkę o należyte odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Kancelaria odszkodowawcza może być wsparciem na każdym etapie ubiegania się o odszkodowanie. Prawnik stworzy dokument roszczenia, będzie prowadził negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym i może reprezentować poszkodowanego przed sądem. Dokładna analiza sprawy prowadzona przez doświadczoną osobę przyczyni się do wysokiej kwoty wypłaty.

Odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej

Na skutek śmierci członka rodziny dość często dochodzi również do pogorszenia sytuacji życiowej, co jest dodatkowym czynnikiem wywołującym stres. Kodeks Cywilny przewiduje taką okoliczność i określa, że osoba bliska ma prawo ubiegać się o odszkodowanie związane z pogorszeniem sytuacji życiowej po śmierci najbliższego członka rodziny.

Odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej: dla kogo?

Przysługuje najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej na skutek wypadku komunikacyjnego. Odszkodowanie może zostać przyznane tylko w przypadku, gdy na skutek zdarzenia doszło do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania należy złożyć do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku oraz poprzeć je dokumentacją i podstawą prawną. Do osób uprawnionych zaliczymy w szczególności: małżonków, rodziców oraz dzieci. Prawo nie definiuje jednak jednoznacznie, kto może ubiegać się o odszkodowanie. Podczas badania okoliczności sprawy można bowiem wykazać, kto tak naprawdę był bliskim członkiem rodziny i ucierpiał finansowo po stracie bliskiej osoby. Towarzystwo ubezpieczeniowe oraz sąd wezmą zatem pod uwagę prawdziwy układ stosunków rodzinnych pomiędzy zmarłym a określonymi osobami.

Jak ustala się wysokość odszkodowania?

Przesłanką uzasadniającą przyznanie odszkodowania jest wystąpienie szkody związanej ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej osoby uprawnionej. Należy zatem ocenić jaka była sytuacja życiowa członków rodziny zmarłego przed wypadkiem i ocenić, w jaki sposób uległa zmianie po śmierci. Termin pogorszenie sytuacji życiowej odnosi się nie tylko do aktualnej sytuacji materialnej, ale również do przyszłych szkód majątkowych.

Pomoc kancelarii odszkodowawczej

Poszkodowani dość często nie zdają sobie sprawy, że przysługuje im takie odszkodowanie. Krzywdząca w tym przypadku może być również nieznajomość prawa oraz technik stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Doświadczony prawnik wie, w jaki sposób wykazać pogorszenie sytuacji życiowej, ponieważ ma na swoim koncie sukcesy związane z tego rodzaju odszkodowaniami. Dokona więc dokładnej analizy sprawy poszkodowanego, podpowie praktyczne rozwiązania i sporządzi pismo do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Renta alimentacyjna

Renta alimentacyjna ma na celu zrekompensowanie szkody, którą wyrządził sprawca wypadku. Przyznawana jest w przypadku śmierci bliskiej osoby zobowiązanej do alimentacji np. rodzice wobec dzieci, żona wobec męża itp.

Dla kogo renta alimentacyjna?

Kodeks Cywilny określa, kto może ubiegać się o rentę alimentacyjną. Wyróżniamy 2 rodzaje podmiotów:

  1. każdy, kto miał w dniu wypadku prawo do alimentów, np. dzieci, małżonkowie, rodzice,
  2. każda osoba, której zmarły dostarczał dobrowolnie środków do życia: z okoliczności sprawy musi wynikać, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Do tej grupy zaliczymy partnerów zmarłego oraz dalszą rodzinę.

Osoba ubiegająca się o rentę alimentacyjną musi spełnić pewne przesłanki:

– śmierć bliskiej osoby nastąpiła w wyniku wypadku,

– należy udowodnić, że zmarła osoba dostarczała poszkodowanemu środki utrzymania oraz jasno określić ich wysokość,

– wykazanie pogorszenia sytuacji materialnej po śmierci w wyniku wypadku.

Jak wyliczyć rentę alimentacyjną?

Określenie wysokości renty alimentacyjnej dość często przysparza pewnych problemów. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno mieć na uwadze realną wysokość kosztów utrzymania poszkodowanego i uwzględnienie możliwości zarobkowych osoby zmarłej. Do dochodu osoby zmarłej możemy zaliczyć: wynagrodzenie, dodatek stażowy, premię, nadgodziny, dodatkową pracę oraz wszelkie możliwe (nawet hipotetyczne) dochody, np. napiwki. Okres trwania renty alimentacyjnej jest zazwyczaj ograniczony w czasie i uzależniony od sytuacji życiowej poszkodowanego. W przypadku osoby małoletniej wypłata renty będzie trwała do momentu usamodzielnienia. Jeśli osoba uprawniona jest trwale niezdolna do pracy z przyczyn zdrowotnych, to rentę można zasądzić nawet do końca życia.

Renta alimentacyjna: pomoc kancelarii odszkodowawczej

Wysokość renty jest ustalana na podstawie przedstawionych dokumentów dotyczących zarobków oraz kosztów życia poszkodowanego. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się przyznać jak najniższą rentę alimentacyjną, aby ograniczyć koszty. Dość często nie biorą więc pod uwagę dodatkowych źródeł dochodu zmarłego lub niektórych potrzeb poszkodowanego. Pracownik kancelarii odszkodowawczej stworzy pismo, w którym wykaże realne zarobki, które zostaną poparte dokumentami i podstawą prawną. Kancelaria odszkodowawcza może reprezentować poszkodowanego w sądzie, co czyni pomoc kompleksową.

Zwrot kosztów pogrzebu

Wiele osób zastanawia się czy można domagać się zwrotu kosztów za pogrzeb od sprawcy wypadku lub towarzystwa ubezpień. Przepisy Kodeksu Cywilnego określają, że sprawca szkody osobowej jest zobowiązany do zwrotu kosztów pogrzebu w przypadku śmierci osoby poszkodowanej.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest rzeczywiste poniesienie kosztów przez określoną osobę. Wystarczy wówczas złożyć odpowiedni dokument wykazujący koszty oraz zawierający roszczenie. O zwrot kosztów pogrzebu może wystąpić każda osoba niezależnie od więzi rodzinnej lub osobistej.

Kodeks Cywilny nie precyzuje w dokładny sposób, co powinno znaleźć się w kosztach do zwrotu. Warto podkreślić, że część kosztów jest związana ze zwyczajami, które obowiązują w danym środowisku. Poniesione koszty nie powinny być zatem zbyt wysokie. Odszkodowanie jest zazwyczaj przyznawane do kwoty, która jest zazwyczaj przeznaczana na wydatki tego rodzaju. Towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci więc wydatki związane z:

  1. zakupem trumny, kwiatów, wieńców pogrzebowych oraz zniczy,
  2. kosztami ubrań dla osoby zmarłej oraz odzieży dla jego rodziny,
  3. wykupieniem miejsca na cmentarzu,
  4. opłatą za nagrobek,
  5. ceremonią pogrzebową (wlicza się w to koszt związany z posługą kapłańską),
  6. kosztami przyjęcia dla uczestników pogrzebu.

Co w przypadku niskiego odszkodowania za koszt pogrzebu?

Towarzystwa ubezpieczeniowe dość często zaniżają wypłacane odszkodowania. Zaproponowana kwota nie pozwoli pokryć wszystkich poniesionych kosztów. Rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy kancelarii odszkodowawczej i powołanie się na konkretne przepisy. Pracownicy kancelarii na samym początku będą prowadzić negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym. W niektórych sprawach konieczne będzie reprezentowanie klienta przed sądem. Warto wspomnieć, że sąd orzekający w sprawach o odszkodowania bardzo często robi duże ustępstwa na rzecz osób uprawnionych.

 

Napisz do nas